2 Yıllığına Kiralanıyor

19 Temmuz 2014 Cumartesi
Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yer alan kantinin kiralama ihalesi Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 11 Ağustos 2014 günü saat 14.00'da yapılacak.

 Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yer alan kantinin kiralama ihalesi açık teklif usulü yapılacak. 

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kantin kiralama ihalesi, 11 Ağustos 2014 günü saat 14.00'da Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Genel Sekreterliği'nin toplantı salonunda yapılacak. 

Kiralama süresi 2 yıl olarak belirlenen kantinin bu süreçte tahmini bedeli ise 600 bin TL olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise 90 bin TL...

 

İhale ilanı

İHALE 

2886 DİK. BAKIRKÖY BÖLG.KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ - Evrak No: 1085

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ TAŞINMAZ (KANTİN) KİRALAMA

İHALE İLANI

1- Aşağıdaki tabloda her türlü nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile "Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kantin Mahalli Alanlar Kiralama İhalesi" 1 1.08.2014 günü saat 14:00' da Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye ait şartname ve eklerini mesai saatleri içinde Genel Sekreterliğimiz Satınalma Biriminden ücretsiz olarak görülebilir. İhale dokümanları satış bedeli 100,00 TL olup,  İstanbul  İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin Halkbank Yeşilköy Şubesi IBAN TR 200001200989000005100019 Nolu hesabına yatırılarak ve makbuzu sunularak temin edilebilir. Ayrıca Geçici teminat bedeli de (tahmini bedelin % 15'i) bu hesaba nakit yatırılabileceği gibi tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri geçici teminat olarak sunabilirler.

3- İhaleye katılmak isteyenlerin ibraz etmeleri gereken belgeler; Gerçek Kişiler: a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak (ikametgah ilmühaberi belgesi son 3 ay içinde alınmış); b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek telefon ve faks bilgilerini bildirmek; c) Geçici teminatı yatırmış olmak; d) T.C. kimlik ve fotokopisi ile başvurmak, e) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge; f) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza beyanı; g) Tüzel kişiler de ise, yukarıdaki şartlar ile birlikte, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesini sunmaları şarttır.

4- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi açık teklif usulüne uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare sorumlu değildir.

6- He türlü vergi, resim, harç ve benzeri kiralayana aittir.

7- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi açık teklif usulü ve sözleşmedeki genel hükümleri ve işe ait şartnamedeki genel ve özel hususlarını önceden okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

8- Kantinin açılabilmesi için tadilat gerekmektir. Bu tadilat ihale üzerine kalan Kişi veya Firma tarafından yaptırılacak olup; ihaleye katılmak isteyenlerin kantin olarak ayrılan yeri önceden görmeleri ve bu hususu da dikkate alarak teklifte bulunmaları gerekmektedir.

9- İş bu ihale ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, kiralama işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kapsamına tabi değildir.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ

Sağlık Tesisi Adı    ihale ve Taşınmaz Bilgileri

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi    Sağlık Tesisinde bulunan 93m2 kapalı ve 36m2 açık alan Pafta/Cilt No: 004 Ada/Sahife No: 683 ada Parsel/SıraNo: MU009'dur. Kira Süresi: 2 yıldır. Tahmini Bedeli 2 yıl için: 600.000,00_TL'dir.Geçici Teminat Bedeli: 90.000,00 TL'dir.

 


Yorum Yaz
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.